trainee-bilde-kuttet.

Fra studier til arbeidsliv - min første plassering

Med syv års utdannelse innen utviklingsstudier, samfunnsøkonomi og internasjonale miljøstudier var jeg veldig klar for å starte arbeidslivet for fullt. I løpet av traineeløpet ønsker jeg å jobbe på arbeidsplasser hvor jeg kan få innsikt i hvordan det jobbes med klima, miljø og bærekraft både på et overordnet nivå og i konkrete saker og problemstillinger.

Kommuner er noen av de viktigste aktørene i samfunnet når det gjelder å jobbe med disse temaene og Kristiansand kommune stod derfor høyt på lista over ønskede plasseringer da jeg fikk plass i Trainee Sør. Jeg følte meg derfor veldig heldig som fikk starte i kommunen allerede i min første plassering!

I Kristiansand kommune jobber jeg i areal- og transportenheten som jobber med overordnet areal- og transportplanlegging i kommunen. Den siste måneden har jeg i tillegg fått arbeidsoppgaver i miljøvernenheten.

Hovedoppgaven min har vært å gjøre en kartlegging av muligheter for å øke bruken av elsykkel i kommunens tjenestereiser. Dette kan redusere bruken av bil internt i kommunen og størrelsen på kommunens bilpark som per nå består av rundt 550 personbiler. Ved å redusere bruken av bil vil en også kunne redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing, gi bedre folkehelse til ansatte og redusere kostnader knyttet til bilparken for kommunen. Samtidig er det ikke rett frem å bytte ut en bil med en elsykkel. Det er viktig med en god dialog og vurdering av om elsykkelen kan dekke transportbehovet i ulike tjenester på en god måte. Dette er viktig for å sørge for at et bytte til elsykkel ikke gir store ulemper for de som skal ta den i bruk. Arbeidet med denne kartleggingen har vært spennende og utfordrende og det har vært givende for meg å kunne jobbe med noe som kan bidra positivt til nettopp klima og miljø.

Den siste måneden har jeg jobbet med å få i gang klimabarometer for Kristiansand kommune. Klimabarometer er et live digitalt dashboard som viser status for samfunnsutvikling og klimagassutslipp i kommunen målt med et sett indikatorer. Dette er et verktøy som er viktig i klimakommunikasjon både internt i kommunen, til politikere og befolkningen ellers om «hvordan vi ligger an» og «hvilken vei utslippene og utviklingen går» innen ulike områder. Dette er en veldig interessant oppgave som gir meg konkret innsikt i hvordan man måler utslipp innen ulike sektorer i kommunen og utfordringer der det ikke finnes gode data for å måle det man ønsker å måle. IT-konsulenter jobber med å utvikle dashboardet for oss. Samarbeidet med dem er en helt ny utfordring for meg som utfordrer og utvikler min systemforståelse og gir meg trening i kommunikasjon på tvers av fagretninger som «snakker ulike språk».

Jeg har vært så heldig at jeg har kunnet sitte på kontoret hver dag, utenom de to ukene hvor det var påbud for alle å være på hjemmekontor. Min nærmeste leder har også vært på kontoret og dette har vært veldig verdifullt ved at det er lettere å bli kjent og fint å kunne snakke og stille spørsmål ansikt til ansikt. Samtidig er det utfordrende å være ny i arbeidslivet i en situasjon som er så preget av hjemmekontor. Det tar lengre tid å bli kjent med kolleger og man mister mye av den daglige sosiale småpraten.

Mine to hovedoppgaver beskrevet ovenfor, samt flere mindre oppgaver jeg har vært involvert i, har lært meg mye om hvordan kommunen jobber med klima og miljø. Det å være en del av en arbeidsplass gir i tillegg innsikt i spennende og viktige oppgaver kolleger jobber med utover dette. Jeg har også økt min kunnskap om kommunen generelt. Jeg har gått fra å se kommunen som en stor og ukjent organisasjon til å forstå mye mer om hvordan kommunen er organisert, hva de ulike områdene har ansvar for og jobber med, og mer av forholdet mellom formannskap, bystyre og administrasjon. Dette ser jeg på som utrolig nyttig kunnskap å ta med meg videre uansett hvor jeg ender med å jobbe i fremtiden.