2meg

Betraktninger om nåtiden og fremtiden i et beredskapsperspektiv

Den 1. september markerer jeg slutten på to sammenhengende traineeperioder i Kristiansand kommune innen fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. Dette året har gitt meg solide erfaringer og personlig utvikling, og har styrket mine betraktninger om at en økt satsning på samfunnssikkerhet og beredskap behøves i hele samfunnet.

Koronapandemien har vist at vi som samfunn er sårbare for påkjenninger, og at det ikke skal vike for mye fra normalen før vår tålmodighet, tillit og respekt for hverandre settes på prøve. En pandemi gir store ringvirkninger utover sykdommen i seg selv, samt det infeksjonen kan føre til for den enkelte. Utfordringene med vareproduksjon, transport og en generell mangel på enkelte varer fører videre til et høyere prisnivå som setter våre samfunn på prøve. Det har ytterligere blitt forsterket gjennom Russland sin invasjon av Ukraina. Strøm- og drivstoffprisene har skutt i været, og «fake news» har kommet enda mer frem i lyset. Det bidrar til å spre uriktig, mangelfullt og villedende innhold som er skapt for å danne en alternativ virkelighetsoppfatning, usikkerhet og å skape splid mellom mennesker.

Aspektene over er viktig å gripe fatt i og motvirke for å opprettholde robuste og trygge samfunn. Gjennom mitt arbeid med sikkerhet og beredskap har jeg erfart og sett hvor viktig det er for mennesker med korrekt og god informasjon. Åpenhet, deling og ærlighet er tre viktige stikkord. Det å åpent dele informasjon bidrar til forståelse og kunnskap for den enkelte. Når usikkerheten råder er det viktig å være ærlig på at man ikke helt vet hvordan det vil gå, men at en arbeider for det beste. Via mitt arbeid med pandemihåndteringen har jeg erfart viktigheten av å løpende gå ut med informasjon til befolkningen. Ytterligere har kunnskapsgrunnlaget blitt styrket ved utarbeidelse av statusrapporter tilknyttet utviklingen og tiltakene, som videre har blitt delt med interne i kommunen og eksterne aktører. Arbeidet har lært meg at samvirke internt, eksternt og på tvers er med å gi økt beredskapsevne og bedre ressursutnyttelse. Fleksibilitet i planverk og håndteringsmåte har vist seg å bli stadig viktigere. Under egenberedskapsuken i november 2021 var målet å nå ut til flest mulig mennesker med et budskap som går på å sikre seg og sine litt ekstra, ved å bygge opp sin kapasitet til å klare seg selv 72 timer, samtidig oppfordre til å hjelpe mennesker som behøver det. Det å ha fått muligheten til å bidra i dette arbeidet som trainee setter jeg stor pris på.

Flyktningsituasjonen som kom som en konsekvens av Russland sitt angrep på Ukraina viser vår vilje til å hjelpe. Arbeidet som har blitt lagt ned for å ivareta mennesker på flukt er viktig for å styrke vår forståelse av et fellesskap. Statlige, kommunale, frivillige og private aktører har arbeidet om hverandre for å håndtere situasjonen. Det gode samspillet mellom ulike aktører er en klar styrke i det norske samfunnssikkerhetsarbeidet. Invasjonen av Ukraina har gitt et økt trusselbilde i Norge, og det truer den sosiale og sikkerhetspolitiske situasjonen i verden. Det er derfor i nåtiden og fremtiden viktig å fokusere på å opprettholde og forsterke vår trygghet og robusthet, med virkemidler som årvåkenhet, kritiske blikk på informasjon, respekt for hverandre, toleranse for ulike meninger og ikke minst forsvare og styrke vårt demokratiske, frie og åpne samfunn som vi noen ganger tar for gitt.